• Waarom kiezen voor Atrado Automotive?

  Omdat wij nu eenmaal de taal van de automobielsector spreken ...

 • Wat doet Atrado Automotive?

  Vertalen, SEO-copywriting en het onderhoud van meertalige websites voor de automobielsector.

  Vertalen

  De juiste nuances

  SEO copy

  Met kennis van zaken

  Website onderhoud

  Zonder zorgen online

 • Over Atrado Automotive vertalingen

  Up-to-date kennis van het meertalige jargon.

  Het spreekt voor zich dat we voortdurend onze kennis van het meertalige jargon van de automobielsector bijschaven. Ook voor vertaling werken we namelijk steevast met native speakers die tegelijk experts zijn in dit vakgebied.

   

  Atrado Automotive beseft dat correct gebruik van de terminologie cruciaal is, zeker bij het vertalen van technische teksten. Om die reden maken we gebruik van de modernste tools voor terminologiebeheer. Onze vertaalsoftware laat ons bovendien toe om snel en kostenefficiënt te werken. Dit resulteert in: meer consistentie in de tekst, minder kosten voor u. Voor herhaalde woorden is er een verminderd tarief.

   

  U hebt een grote opdracht? Grote projecten worden in goede banen geleid door de Atrado Automotive Service Managers. Van offertefase tot printklare bestanden, kan u op gedegen advies en ondersteuning rekenen.

 • Free Test Drive

  Benieuwd of Atrado Automotive voor u de juiste partner is? Stap in en rijd een eindje met ons mee. Zonder verdere verplichtingen.

 • Achtergrond

  Hoe het begon: uit passie voor de automobiel.

  Het automotive-verhaal begint in 1995

  Als student licentiaat-vertaler schrijft zaakvoerder Stefan Vanluyten zijn eerste artikel over de Lotus Elise en vertegenwoordigt hij het magazine British Classic & Sports Car.

   

  Nadien volgen ook de vertalingen voor diverse automotive-klanten (zie referenties).

   

  Redactiewerk voor de auto-industrie omvat onder meer artikels voor Het Laatste Nieuws (Mobiel), AutoWereld, Autokrant, Auto Vrije Tijd, AutoExclusief, Vroom.be, Fleet & Business en Autoscout24.be.

 • Een vraag over automotive vertalingen?

  Atrado Automotive heeft het antwoord!

  Kempische Steenweg 311, bus 2.17
  3500 Hasselt - België
  Ma-Vr: 8.30 u. - 18.00 u.
  +32 (0)11 44 10 60
  Verzenden
×
Terms & Conditions
Algemene voorwaarden
 
“Atrado” en “Atrado Automotive” zijn handelsnamen van de vennootschap B&K Projects Taalbureau bvba.
1.	Toepassingsgebied
1.1.	Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de websites van B&K Projects Taalbureau bvba, zijnde www.atrado.be en www.atradoautomotive.be. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden. De opdracht dient schriftelijk verstrekt te worden.
1.2.	De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.
1.3.	Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2.	Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1.	Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege B&K Projects. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 3 maanden na opmaak.
2.2.	Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.3.	Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4.	Het honorarium voor vertalingen is gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt een honorarium op basis van een uurtarief of een globaal tarief in rekening gebracht.
2.5.	De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte van B&K Projects of ( indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke bevestiging van B&K Projects van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de vijf (5) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan B&K Projects, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en B&K Projects wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.
2.6.	De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan B&K Projects.
2.7.	B&K Projects is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50,00 worden aangerekend.

3.	Honorarium en betaling
3.1.	De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van B&K Projects. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.
3.2.	Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.
3.3.	Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
3.4.	In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft B&K Projects het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.
3.5.	De klant dient de facturen van B&K Projects in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

4.	Leveringstermijn
4.1.	De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor B&K Projects, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de vertaling in ontvangst te nemen.
4.2.	B&K Projects kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

5.	Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten
5.1.	B&K Projects zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2.	Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft B&K Projects het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
5.3.	Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van B&K Projects. B&K Projects is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
5.4.	Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door B&K Projects. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij B&K Projects een hogere schade aantoont.
 

6.	Overmacht
6.1.	Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B&K Projects geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor B&K Projects niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
6.2.	Bij overmacht worden de verplichtingen van B&K Projects opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
6.3.	Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door B&K Projects niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4.	Indien B&K Projects bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is B&K Projects gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.	Vertalingen
7.1.	Verzending van de benodigde stukken voor vertaalwerk is steeds voor rekening en op risico van de klant.
7.2.	Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door B&K Projects. De klant kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan B&K Projects ter kennis brengen.
7.3.	De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan B&K Projects alle inlichtingen evenals documentatie en terminologie verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien het document specifieke interne afkortingen bevat, wordt de klant verzocht de betekenis ervan mee te delen.
7.4.	B&K Projects is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van oncorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

8.	Aansprakelijkheid
8.1.	De klant hoort alle vertalingen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Alle klachten in verband met de geleverde vertalingen moeten, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na ontvangst gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.
8.2.	In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft B&K Projects de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
8.3.	De schadevergoeding waartoe B&K Projects op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.
8.4.	In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
8.5.	B&K Projects zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:
•	Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst;
•	Beschadiging of verlies van de ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers;
•	Schade ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen;
•	Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks - en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.
8.6.	De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de klant.

9.	Auteursrechten
9.1.	Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt B&K Projects het auteursrecht op de door B&K Projects vervaardigde vertalingen, teksten en cursusmateriaal. De klant vrijwaart B&K Projects tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.
9.2.	De klant krijgt bij oplevering het gebruiksrecht op de geleverde vertaling, maar wordt pas eigenaar vanaf het moment dat hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
9.3.	De eigendom van door B&K Projects verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij B&K Projects, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

10.	Ontbinding
10.1.	B&K Projects is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.	Geschillenregeling
11.1.	Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen B&K Projects en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
11.2.	Een eventueel in gebreke blijven van B&K Projects om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
11.3.	Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
11.4.	In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
11.5.	Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Hasselt aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.
×
Privacy Policy
1.  Algemeen
1.	Bij Atrado Automotive vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom deze Privacy Policy aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
2.	Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Atrado Automotive mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert.
2.  Wetgeving en Verantwoordelijkheid
1.	De vennootschap Atrado Automotive, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 311/2.17, 3500 Hasselt, sinds 2003 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0862.516.377 onder de vennootschap B&K Projects Taalbureau bvba (hierna “Atrado Automotive”), leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.
2.	Atrado Automotive stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
3.	Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Atrado Automotive.
4.	Atrado Automotive is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de website van ‘Atrado Automotive’.
 
3.  Aanvaarding
•	Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Atrado Automotive jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 
4.  Persoonsgegevens die verzameld worden
•	Atrado Automotive kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
1.	automatisch (al dan niet door gebruik van cookies)
2.	tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website
•	De gegevens die automatisch worden verzameld:
•	Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.
•	Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Atrado Automotive en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
•	het TCP/IP adres
•	het type en de versie van jouw navigatiesysteem
•	de laatst bezochte internet pagina.
•	De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website:
•	In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website.
•	In het contactformulier op onze website.
•	In het bestelformulier op onze webshop.
 
5.  Doeleinden van de verwerking
Algemene doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
•	Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren;
•	De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld
•	Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;
•	Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
•	 De technische administratie van onze website te beheren;
•	Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.
Direct marketing
Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan office@atrado.be.
Mededeling en doorgifte aan derden
•	Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
•	Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Atrado Automotive toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
•	Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Atrado Automotive, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Atrado Automotive failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Atrado Automotive geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
•	Atrado Automotive zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Atrado Automotive uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Wettelijke vereisten
•	Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Atrado Automotive jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Atrado Automotive zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
6.  Duur van het bijhouden van de gegevens
1.	Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Atrado Automotive en jou.
2.	Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met Atrado Automotive, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd.
7.  Jouw rechten
•	Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Atrado Automotive van je persoonsgegevens maakt.
•	Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Atrado Automotive. Daarnaast heb je altijd het recht om Atrado Automotive te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
•	Recht van verzet:
Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.
•	Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Atrado Automotive verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
•	Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
•	Uitoefening van jouw rechten:
Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar office@atrado.be, per post naar Atrado Automotive, Kempische Steenweg 311/2.17, 3500 Hasselt, België, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
•	Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
•	Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
8.  Veiligheid en vertrouwelijkheid
1.	Atrado Automotive heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
2.	In geen geval kan Atrado Automotive aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
3.	Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
4.	Atrado Automotive houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van Atrado Automotive en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Atrado Automotive is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Atrado Automotive raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van deze Privacy Policy.